10 základních pravidel pro pobyt dětí ve 3. mateřské škole J. Hradec

Pravidla pobytu dítěte jsou zpracovány dle Manuálu MŠMT (Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19)


1) Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou, která v prostoru mateřské školy má roušku (dále doprovod).

2) Dítě při příchodu do MŠ netrpí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)

3) Pokud budou výše uvedené příznaky patrné při příchodu nebude dítě přijato k docházce do mateřské školy.

4) Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost a pak teprve je dítěti umožněn nástup do MŠ. (prokázání, že nejde o infekční onemocnění)

5) Po vysvlečení dítěte v šatně mateřské školy, zákonný zástupce dohlédne na důkladné umytí rukou (20 až 30 sekund) teplou vodou a mýdlem a utření do svého ručníku, který visí pod stejným označením jako uložené věci v šatně.(V případě cizí třídy do jednorázového ručníku v dávkovači)

6) Rodič vloží do podepsaného igelitového sáčku 2 roušky pro své dítě a sáček umístí k jeho osobním věcem do šatny mateřské školy.

7) Pokud se vyskytnou příznaky infekčního onemocnění u dítěte během dne, zákonný zástupce je telefonicky na tuto skutečnost upozorněn a musí si dítě vyzvednou v co nejkratším čase.

8) Je potřeba ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou při přivádění a odvádění dětí do MŠ a z MŠ, neshlukovat se před budovou MŠ a plně respektovat požadavky zaměstnanců mateřské školy.

9) V současné době prosíme rodiče, aby dětem do MŠ nedávaly osobní hračky, dětí ve třídě využívají pouze hračky, které lze dezinfikovat.

10) Při vyzvednutí dítěte ze školky nezanechávejte v prostorách šatny žádné osobní věci dítěte s výjimkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu (igelitový pytlík, igelitová taška apod.)

 

Dodržováním výše uvedených pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás zaměstnance mateřské školy.

 

V Jindřichově Hradci 28.8.2020

 

Bc. Jaroslava Krejčová
ředitelka 3. mateřské školy
Jindřichův Hradec
v.r.