Vnitřní režim dne v mateřské škole

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6,00 do 16,30 hod.

Čas oběda je závazný, jinak pedagogické pracovnice pružně reagují na situaci ve třídě a přizpůsobit ji potřebám dětí.


6,00 - 8,15

doba určená pro příchod dětí do mateřské školy, předání dětí pedagogickým pracovnicím, spontánní zájmové aktivity podle volby dětí, samostatné činnosti (nepřímo řízené učitelkou), individuální práci s jednotlivými dětmi,

8,00 - 12,00

8,15 - 8,45

ranní cvičení, osobní hygiena, dopolední svačina

     rozsah 4

nepřetržitých hodin, ve

kterých dítě, na které   se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání,   plní povinnost předškolního vzdělávání formou pravidelné denní docházky

8,45 - 9,30

řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu,

9,30 - 11,30

pobyt venku s důrazem na pohybové aktivity dětí (v případě nepříznivého počasí pokračují aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí)

11,30 - 12,15

 

osobní hygiena, oběd    

(11,15 až12,15 ve třídě pro 2-3 leté děti)                                                                                        

(11,15 – 12,15)

osobní hygiena + oběd ve třídě pro děti ve třídě od 2 let

12,15 - 14,00

odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi, které odchází do ZŠ

14,00 - 14,15

osobní hygiena, odpolední svačina

14,15 - 16,30

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě příznivého počasí tuto dobu děti tráví na školní zahradě, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci