Vnitřní řád školní jídelny 2020/21

1) Organizace školního stravování v mateřské škole se řídí vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů
2) Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Je-li v době podávání jídla dítě přítomno v mateřské škole stravuje se vždy.
3) První den neplánované nepřítomnosti strávníka v mateřské škole se považuje za pobyt v mateřské škole a rodiče si mohou neodhlášený oběd vyzvednout do jídlonosičů v centrální kuchyni v době od 11,00 do 11,15 hod.
4) Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v přílohách k vyhlášce 107/2005 Sb.,ve znění pozdějších novel
5) Výše finančního limitu jednotlivých druhů stravy na naší MŠ je stanovena:
- přesnídávka                9,00 Kč
- oběd                        20,00 Kč, ( týká se dětí, které ve školním roce tj. do 31. 8. nedosáhnou věku 7 roků)
                                  22,00 Kč ( týká se dětí, které ve školním roce dovrší 7 roků)
- odpolední svačina       9,00 Kč
6) Stravné hradí zákonní zástupci bezhotovostní formou. U své banky si zařídí souhlas k inkasu na účet mateřské školy. První zálohu ve výši 1 500,- Kč (na stravné a úplatu za mateřskou školu) vybere v hotovosti před započetím docházky dítěte do MŠ vedoucí školní jídelny. Po uplynutí měsíce, provede mateřská škola vyúčtování stravného a úplaty za mateřskou školu za daný měsíc (do patnáctého dne následujícího měsíce) a vypočtenou částku si inkasem z účtu rodičů odebere a dorovná tak zálohu do původní výše.
7) Pokud nedojde k inkasu finanční částky vypočtené mateřskou školou z účtu zákonných zástupců, vedoucí jídelny jim předá písemné upozornění na úhradu dlužné částky v hotovosti a pokud nedodrží stanovený termín úhrady jsou kontaktovány sms zprávou.
8) Ředitelka mateřské školy ukončuje docházku dítěte do mateřské školy pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání a úhradu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.
9) Dítě se odhlašuje a přihlašuje ke stravě 24 hodin předem, nejpozději do 14.15 hod předcházejícího dne (z důvodu normování na následující den).
10) Pouze každé  pondělí mohou zákonní zástupci odhlašovat děti do 7.00 hod.
MŠ U Merkuru: na tel. 384 321 615, nebo sms zprávou na číslo 607 486 681
MŠ U Billy: tel. 384 324 426, nebo sms zprávou na číslo 607 486 691
V případě nedodržení těchto časových lhůt je účtováno stravné za neodhlášené dny.
11) Veškeré informace v záležitostech školního stravování vám poskytne vedoucí školní jídelny, závažnější problémy můžete projednat s ředitelkou mateřské školy v předem domluvené době.

Děkujeme za respektování tohoto řádu.


V Jindřichově Hradci 27.8.2020
Platnost směrnice: od 1.9.2020
Směrnice nabývá účinnosti dnem 31.8.2020

Vypracovala: ředitelka školy Bc. J. Krejčová, v.r.