Podmínky pro nástup dítěte do školy

Dítě může do školky nastoupit pouze při splnění následujících podmínek:

 

Upozornění

 

Podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví.

 

Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a nemají rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví, kterými jsou:

 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze

4. Porucha imunitního systému, např.

a. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b. při protinádorové léčbě,

c. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Zákonný zástupce poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, bez tohoto prohlášení (samostatná příloha) nemůže být dítě přijato. Zákonný zástupce poučil svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny

 

Příchod do školky:

Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let, které mohou být náchylné k nákaze (dále doprovod). Doprovod i dítě je na cestě do školky povinno mít roušku/ústenku a při vstupu do objektu použijí dezinfekci.

Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou při přivádění a odvádění dětí do MŠ a z MŠ, neshlukovat se před budovou MŠ a plně respektovat požadavky zaměstnanců mateřské školy. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). V prostoru šaten je doprovodu vstup omezen na co možno nejkratší dobu a může být řízeno tak, aby se v šatně vyskytovaly naráz maximálně 2 děti s doprovodem

U dětí, které trpí alergií je nutné toto uvést v čestném prohlášení, které se bude odevzdávat při nástupu do MŠ.

 

Pobyt v Mateřské škole

Ze strany vedení 3. mateřské školy budou organizovány aktivity tak, že bude-li to možné stráví děti větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, a vyzvednutí dítěte).

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ.

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut), přičemž bude brán ohled na počasí apod.

Zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době trvání vydaných epidemiologických opatření je zakázáno vnášet osobní hračky a bere na vědomí, že ke hrám dětí ve třídě budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít. Dítě si nesmí přinášet jakékoli „plyšáky, měkké hračky“ apod. Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu (igelitový pytlík, igelitová taška apod.)

Každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku se kterou do školky přišlo a současně rodič zajistí, aby dítě mělo v druhém, uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.

Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a může být následně použita dezinfekce. Mytí probíhá zpravidla pod dohledem pedagogického pracovníka. V každé třídě bude minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut prováděno větrání.

 

Hygienická specifika

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

V naší MŠ se maximálně snažíme, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv infekčního onemocnění a v rámci onemocnění COVOD -19 ještě více zpřísňujeme pravidla hygieny, včetně důležitého nácviku hygienického mytí rukou u dětí.

Dodržováním výše uvedených pravidel chráníme nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás zaměstnance mateřské školy.

 

V Jindřichově Hradci 22.5.2020

 

Bc. Jaroslava Krejčová

ředitelka 3. mateřské školy

Jindřichův Hradec

v.r.

 

 

 

Typ Název dokumentu Velikost Datum aktualizace Stáhnout
 pdf small Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 79 KB 18.5.2020  Button-Download-icon