Úvod

14.7.2021

 

Nová pravidla platná pro pobyt v mateřské škole od 14. července 2021

 

Platí povinnost informovat vzdělávací instituci (školu) o cestách do zahraničí také pro děti,účastníky vzdělávání a pro vzdělávací instituci platí povinnost neumožnit osobám účast na její činnosti ve vymezených případech do doby předložení negativního testu (viz k tomu dále).

 

 

 

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách

 

 

 

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:

 

• V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

 

 

 

o Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.

 

*I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

 

  •       

  •  Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí (viz výše).

    

 

Pravidla pro jednotlivé skupiny zemí

 

Pravidla pro přítomnost na činnosti vzdělávací instituce se liší podle stanovené míry rizika nákazy země, ve které daná osoba pobývala. V případě zemí:

 

     •     * S nízkým nebo středním rizikem („zelené a oranžové“ země) o může být umožněn vstup na pracoviště/do vzdělávací instituce ihned po návratu ze zahraničí i do doby výsledku testu (antigenního testu, který nesmí být starší 48 hodin, nebo PCR testu, který nesmí být starší 72 hodin) za podmínky, že děti budou po tuto dobu používat respirátor (nikoliv pouze zdravotnickou roušku)* ve všech případech, ve kterých je podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest (ZDE); tedy nejen v případech, kdy se povinně nosí respirátor, ale respirátor musí osoba nosit i ve všech případech, kdy postačuje jinak pouze zdravotnická rouška.

  • Test musí být proveden do 5 dnů od návratu, ale lze předložit také test, který byl proveden i před návratem v dané cizí zemi (staří testu je vždy stejné – 48 hodin, resp. 72 hodin).

        •  S vysokým nebo velmi vysokým rizikem („světle a tmavě červené“ země) o se musí daná osoba nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních, a podrobit se do doby výsledku RT-PCR testu samoizolaci. Do doby výsledku testu jí nemůže umožněna přítomnost při činnosti vzdělávací instituce.

    

        * S extrémním rizikem nákazy („černé“ země) o do 24 hodin od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a znovu nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních, podrobit se do doby výsledku RT-PCR testu samoizolaci. Do doby výsledku testu (pro účely předložení testu zaměstnavateli je určující ten druhý PCR test, čili mezi 10. a 14. dnem od vstupu) jí nemůže být umožněna přítomnosti při činnosti vzdělávací instituce.

 •  

   

6.5.2021

 

Milí rodiče,

 

od pondělí 10. května 2021 se otevírá naše mateřská škola pro všechny přihlášené děti v běžném provozu.

 

Všichni se už moc těšíme!

 

PS: testování dětí je zatím ukončeno.

 

                                                                                                                                              J. Krejčová
23.4.2021


 

Od pondělí 26. dubna 2021 budou děti testovány testem SINGCLEAN Covid – 19 (viz video a instrukce na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole). Počítejte s větším zdržením!17. 4. 2021


Informace pro vedení 3. MŠ J. Hradec, Vajgar 594 a rodiče dětí této školy


Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu prokázaného výskytu koronaviru (COVID-19) v 3. MŠ Jindřichův Hradec, Vajgar 594 prosíme předat informaci rodičům dětí této školy.


14 dětem a 1 zaměstnanci 3. MŠ J. Hradec, Vajgar 594 je od 16. 4. 2021 nařízena karanténa.


Předpokládáme, že karanténa potrvá nejméně do 27. 4. 2021 včetně.


Prosíme rodiče, aby u dětí zajistili odběr na COVID-19 (PCR) v termínu od 19. 4. do 21. 4. 2021.


Karanténa a odběr je nařízena u těch dětí, které neprodělaly v posledních 90 dnech onemocnění COVID- 19.


Rodiče dětí budou kontaktováni KHS Jč. kraje a zároveň jim KHS vystaví el. žádanku na odběr. Žádanka jde elektronickou cestou do všech odběrových míst.


Na odběr musí rodiče děti objednat sami.


Dále je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte a oznámit karanténu dítěte.


Karanténa musí být dodržena v určeném rozsahu i v případě, že PCR test osoby provedený v průběhu karantény je negativní. I dále je nutné, aby rodiče sledovali zdravotní stav dětí (včetně denního měření teploty) po celou dobu karantény a aby v případě příznaků onemocnění dítěte kontaktovali příslušného pediatra.


Karanténa i odběr na COVID–19 (PCR) se týká též 1 zaměstnance MŠ.


Odběrová místa jsou v Jindř. Hradci v nemocnici, dále v Č. Budějovicích – u nemocnice. Podrobné informace k objednání na vyšetření lze nalézt na webových stránkách nemocnice ČB a JH. Bez objednání provádí odběry odběrové místo NEXTCLINICS u výstaviště v ČB (po – čt, 8 – 14 hod.).


MUDr. Lenka Weinerová

vedoucí protiepid. odd. CK-JH-PT

 

 


 

Vážení rodiče,

od 12. dubna 2021 se otevírá mateřská škola pro děti předškolního věku (tj.které do 31.8. 2020 dosáhly 5 roků) a pro děti jejichž rodiče jsou zaměstnanci IZS – vybrané profese.

Škola je povinna chránit zdraví dětí a zaměstnanců za běžného stavu, ale o to více za stávající pandemie. Do školy nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního onemocnění.Vzhledem k tomu, že šíření nemoci COVID-19 nemusí být doprovázeno viditelnými příznaky, využívá se nástroj pravidelného testování. Pokud zákonný zástupce odmítne dítě otestovat, pak není možné, aby dítě bylo osobně přítomno prezenčnímu vzdělávání. Testování se neprovádí u dětí, které prodělaly onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dnů a tuto skutečnost prokazatelně doloží škole.

Testování dětí bude probíhat pravidelně 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek. Pokud dítě nastoupí např. ve středu, pak musí být testováno ve středu a i ve čtvrtek.(informace MŠMT)

Naše škola obdržela neinvazivní antigenní testy LEPU, na internetu se můžete podívat na video.(https://www.parnicistic.cz/produkt/474/lepu-medical-sars-cov-2-antigenni-test-25-ks-vyter-z-nosu)

Při příchodu do MŠ by děti měly mít roušku, neboť se jedná o veřejné prostranství a při testování budou v blízkosti osob, se kterými nežijí ve společné domácnosti. Roušku si sundají v šatně před vstupem do třídy mateřské školy, kde ji mít nemusí, neboť budou v uceleném a neproměnlivém kolektivu.

Samoodběr bude probíhat v doprovodu rodičů, děti v předškolním věku nejsou schopné provést testování samy! Počítejte s cca 30 minutovým zdržením ve dnech testování při příchodu dítěte do mateřské školy.

V naší mateřské škole U Merkuru bude probíhat testování v Po a Čt od 6,00 – 8,30 hod. V ostatní dny zazvoní rodič na kmenovou třídu, pí učitelka zavolá domovnici a ta si rodiče s dítětem vyzvedne ve dveřích do ředitelny a poskytne jim test.

Samotné testování bude probíhat na spojovací chodbě, vchod dveřmi do ředitelny školy, kde bude připraveno dostatek testovacích míst. U každého místa bude návod na samoodběr a bude zde přítomný zaměstnanec školy. Dle pokynů dohlížející osoby pokračuje rodič v provedení testu, a poté čeká na jeho výsledek, který zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.

 

 

V Jindřichově Hradci 9.4.2021, 10,00 hod                                                                                                                        Bc. Jaroslava Krejčová

 

 

 

plakat-na-zapis-2021

  


 

.:        

 10 základních pravidel pro pobyt dětí ve 3. mateřské škole J. Hradec

Přečtěte si dokument pravidla pobytu dítěte, které jsou zpracovány dle Manuálu MŠMT (Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19).

 


 

 

3msjh u merkuru

Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách (děti různého věku, sourozenci jsou v jedné třídě), kde se děti přirozenou formou učí žít a pracovat v kolektivu vrstevníků, seznamují se s okolním světem a životem v něm.

Škola má vypracovaný vlastní vzdělávací program předškolního vzdělávání “V našem městě rybník máme, Vajgarem ho nazýváme….“, kde barevné rybičky přináší dětem poznatky a zájmové činnosti, vycházející z přirozeného střídání ročních období, svátků a křesťanských tradic, s kterými se děti setkávají v běžném životě.

Děti se zájmem o hudbu a pohyb se mohou zapojit do doplňkové aktivity zpívání pro radost, která má na obou pracovištích dlouholetou tradici. Na školách pracují 2 pěvecké sbory „Koťata“ a „Skřivánek“, které svými vystoupeními rozdávají radost a dobrou náladu.

Vzdělávací programy jsou doplňovány dalšími aktivitami, které obohacují všední dny v mateřské škole. Děti se seznamují s legendou O svatém Martinovi, pečou martinské rohlíčky,navštěvuje je Mikuláš s čertí družinou,  vánoční příběh dětem zprostředkuje zpěv koled s vyprávěním pí učitelek, masopustní rej promění školku v ráj pohádkových postav a strašidýlek, o Velikonocích děti vyrábí kraslice, na jaře oslavují Svátek matek a Mezinárodní den dětí, těší se na školní výlet a slavnostní rozloučení se „školáky“, kteří odchází do ZŠ.

3msjh u billy

Děti v mateřské škole navštěvují různé divadelní společnosti, sokolníci předvádí výcvik dravců, na dopravním hřišti se děti učí dodržovat pravidla silničního provozu, při návštěvě knihovny poznávají množství knih, které lidé čtou a při plaveckém výcviku se učí základům plaveckých dovedností.

V letošním školním roce navštěvuje naši mateřskou školu téměř 280 dětí, o které se stará 25 pedagogických a 16 provozních pracovníků. Obě pracoviště integrují děti  snarušenými komunikačními schopnostmi, kterým poskytují odbornou logopedickou péči pod dohledem speciálních pedagogů ve spolupráci s SPC v Týně nad Vltavou a klinickými logopedy. Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet prostředí plné porozumění, lásky, radosti a pohody, tak aby byly vytvořeny optimální podmínky pro tělesnou, duševní i sociální pohodu všech dětí. Od září 2016 funguje na pracovišti  čp. 594 třída pro děti od 2-3 roků, kde byly vytvořeny vhodné materiální i personální podmínky pro zajištění péče o tuto věkovou skupinu.