Výše úplaty za předškolní vzdělávání 2020/21

Výše úplaty za předškolní vzdělávání ve 3. mateřské škole Jindřichův Hradec III., Vajgar 594 od 1. září 2020 – 31. srpna 2021

 

Ředitelka 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III. Vajgar 594 podle § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 

stanovuje

• dětem, které navštěvují poslední ročník mateřské školy (tj. děti, které ve školním roce 2020/21 dovrší 6 let věku) a dětem, které mají OŠD se poskytuje předškolní vzdělávání bezúplatně po celou dobu povinného předškolního vzdělávání
• výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v celodenním provozu je 360,- Kč za měsíc
• výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přihlášeného k polodenní docházce je 240,- Kč za měsíc
• úplata za vzdělávání dítěte se poměrně sníží v případě přerušení provozu celé mateřské školy (obou pracovišť) v období letních prázdninových měsíců podle § 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších novel
• první úplata při nástupu dítěte do mateřské školy se hradí v hotovosti, jedná se o částku 1 500,- Kč, která se složí u vedoucí školní jídelny, nejpozději v den nástupu dítěte do mateřské školy, za další kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce bezhotovostním způsobem,
• osvobozen od úplaty je (pokud tyto skutečnosti prokáže ředitelce mateřské školy):
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (tj. „příspěvek na živobytí“ a „doplatek na bydlení“)
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
c) rodič, kterému náleží zvýšeni příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče
• zákonnému zástupci dítěte, které je řádně omluveno z docházky do mateřské školy a ani jeden den příslušného kalendářního měsíce do mateřské školy nedochází, lze základní částku za příslušný kalendářní měsíc snížit na částku 200,- Kč, pokud o to dopředu zákonný zástupce dítěte písemně požádá ředitelku školy nebo zástupkyni ředitelky na odloučeném pracovišti. Ve výjimečných případech z organizačních či technických příčin, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání na škole lze snížit až na 0 Kč.
• o osvobození a snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy a její zástupkyně na odloučeném pracovišti


V J. Hradci 25. 6. 2020


Bc. Jaroslava Krejčová
ředitelka 3. mateřské školy J. Hradec