Výše úplaty za předškolní vzdělávání 2019/20

Ředitelka 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III. Vajgar 594 podle § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších novel a § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších novel

 

stanovuje:

 

 • úplatu za předškolní vzdělávání dítěte, přihlášeného k celodenní docházce na 360,- Kč za měsíc
 • úplatu za předškolní vzdělávání dítěte, přihlášeného k  polodenní docházce na 240,- Kč za měsíc
 • úplatu za vzdělávání dítěte od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku na 0,- Kč (jedná se povinné předškolní vzdělávání)
 • úplata za vzdělávání dítěte se poměrně sníží v případě omezení či přerušení provozu celé mateřské školy (obou pracovišť) v období letních prázdninových měsíců podle § 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších novel
 • první záloha na úplatu a stravné, při nástupu dítěte do mateřské školy, se hradí v hotovosti. Jedná se o částku ve výši 1 500,- Kč (v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné ve výši 1 200,-Kč), která se složí u vedoucí školní jídelny, nejpozději v den nástupu dítěte do mateřské školy. Za další kalendářní měsíc je platba za úplatu a stravné splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce bezhotovostním způsobem, ve výjimečných případech složením v hotovosti u vedoucí školní jídelny
 • osvobozen od úplaty je (pokud tyto skutečnosti prokáže ředitelce mateřské školy):
 1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (tj. „příspěvek na živobytí“ a „doplatek na bydlení“)
 2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
 3. rodič, kterému náleží zvýšeni příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy
 • základní částku úplaty lze za příslušný kalendářní měsíc snížit na 200,- Kč, pokud o to dopředu zákonný zástupce dítěte písemně požádá ředitelku školy nebo zástupkyni ředitelky na odloučeném pracovišti. Dítě musí být řádně omluveno z docházky do mateřské školy a ani jeden den příslušného kalendářního měsíce v mateřské škole nepobývat.
 • ve výjimečných případech z organizačních či technických příčin, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání na škole lze snížit úplatu až na 0 Kč.
 • o osvobození a snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy a její zástupkyně na odloučeném pracovišti

V J. Hradci 25. 6. 2019
Bc. Jaroslava Krejčová
ředitelka 3. mateřské školy J. Hradec