Vnitřní řád školní jídelny 2019/20

1) Organizace školního stravování v mateřské škole se řídí vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů
2) Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Je-li v době podávání jídla dítě přítomno v mateřské škole stravuje se vždy.
3) První den neplánované nepřítomnosti strávníka v mateřské škole se považuje za pobyt v mateřské škole a rodiče si mohou neodhlášený oběd vyzvednout do jídlonosičů v centrální kuchyni v době od 11,00 do 11,15 hod.
4) Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v přílohách k vyhlášce 107/2005 Sb.,ve znění pozdějších novel
5) Výše finančního limitu jednotlivých druhů stravy na naší MŠ je stanovena:

  • přesnídávka              9,00 Kč
  • oběd                      20,00 Kč, (týká se dětí, které ve školním roce tj. do 31. 8. nedosáhnou věku 7 roků)
  •                               22,00 Kč (týká se dětí, které ve školním roce dovrší 7 roků)
  • odpolední svačina     9,00 Kč

6) Stravné hradí zákonní zástupci bezhotovostní formou. U své banky si zařídí souhlas k inkasu na účet mateřské školy. První zálohu ve výši 1 500,- Kč (na stravné a úplatu za mateřskou školu) vybere v hotovosti před započetím docházky dítěte do MŠ vedoucí školní jídelny. Děti, které navštěvují poslední ročník mateřské školy nebo mají odklad školní docházky hradí zálohu ve výši 1200,- Kč. Po uplynutí měsíce, provede mateřská škola vyúčtování stravného a úplaty za mateřskou školu za daný měsíc (do patnáctého dne následujícího měsíce) a vypočtenou částku si inkasem z účtu rodičů odebere a dorovná tak zálohu do původní výše.
7) Pokud nedojde k inkasu finanční částky vypočtené mateřskou školou z účtu zákonných zástupců, vedoucí jídelny jim předá písemné upozornění na úhradu dlužné částky v hotovosti a pokud nedodrží stanovený termín úhrady jsou kontaktovány sms zprávou.
8) Ředitelka mateřské školy ukončuje docházku dítěte do mateřské školy pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání a úhradu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.
9) Dítě se odhlašuje a přihlašuje ke stravě 24 hodin předem, nejpozději do 14.15 hod předcházejícího dne ( z důvodu normování na následující den).
10) Pouze každé  pondělí mohou zákonní zástupci odhlašovat děti do 7.00 hod.
MŠ U Merkuru: na tel. 384 321 615, nebo sms zprávou na číslo 607 486 681
MŠ U Billy: tel. 384 324 426, nebo sms zprávou na číslo 607486 691
V případě nedodržení těchto časových lhůt je účtováno stravné za neodhlášené dny.
11) Veškeré informace v záležitostech školního stravování vám poskytne vedoucí školní jídelny, závažnější problémy můžete projednat s ředitelkou mateřské školy v předem smluvené době.

 

Děkujeme za respektování tohoto řádu.


V Jindřichově Hradci 27.8.2019
Platnost směrnice: od 1.9.2019
Směrnice nabývá účinnosti dnem 27.8.2019
Vypracovala: ředitelka školy Bc. J. Krejčová